Werkgroepen

Wat doet een werkgroep

 

 

De werkgroep zal haar taak afstemmen op de plaatselijk context. Er zijn daarom landelijk gezien veel verschillen tussen werkgroepen en hoe zij hun taak vormgeven. 

Taken werkgroep

Het belangrijkste van het werk van een werkgroep is de verbinding met docenten GVO en de regiobegeleiders. Een goede samenwerking tussen werkgroep, docenten en regiobegeleiders is een belangrijke ondersteuning voor GVO op de openbare basisschool. De taken van een werkgroep richten zich op inspireren, adviseren en faciliteren van GVO.

Inspireren

  • Het voeren van het gesprek over de inhoud van het protestants godsdienstig vormingsonderwijs met de docent.
  • Betrokkenheid bij de docenten van PC GVO, bijvoorbeeld in kerkdiensten en door andere vormen van geestelijke en sociale ondersteuning.
  • De docenten opnemen in relevante netwerken van kerkelijk werkers of in het jeugdwerk van de kerken.

Adviseren

  • Contacten onderhouden met en adviseren van de regiobegeleider bij vacatures of langdurige vervanging. Dit is te lezen in het document 'Aanstelling docenten'.
  • Adviezen geven vanuit de bekendheid met de plaatselijke situatie aan de regiobegeleider en aan het bureau over wenselijkheden en mogelijke verbeteringen van het protestants GVO (klankbord- en signaalfunctie).

Faciliteren

  • Ouders en ouderorganisaties informeren over de mogelijkheid om protestants GVO aan te vragen en/of scholen wijzen op de mogelijkheid dit aan de ouders aan te bieden.

  • Contacten onderhouden met ouders en ouderorganisaties waarvan de kinderen protestants GVO volgen en met de vertegenwoordigers van de plaatselijke kerken.

  • Meewerken aan excursies.

  • Het bieden van aanvullende financiële en materiële ondersteuning van de lessen waar dat gewenst en mogelijk is. Dit kan bijvoorbeeld door een bijdrage aan de aanschaf van leermiddelen of een afscheidspresentje aan kinderen van groep 8.

 

Reglement ter advisering

Om de advisering van de plaatselijke werkgroepen richting het bestuur vorm te geven is er een reglement opgesteld.