Doelstelling lectoraat

Jan van Doleweerd (59) gaat het godsdienstpedagogisch en -didactisch handelen onderzoeken van PC GVO-docenten. Hij zal daarbij nauw samenwerken met een kenniskring die de breedte van het veelkleurige PC GVO-veld weerspiegelt. De onderzoeksopbrengsten van het lectoraat zullen in de eerste plaats ten goede komen aan de toerusting van de PC GVO-docenten en aan concrete tools voor hun praktijk. Maar ze zullen ook breder worden ontsloten. Zo kunnen ook impulsen worden gegeven aan de handelingsbekwaamheid van leraren in het bijzonder onderwijs, en aan het bredere (academische) gesprek over de waarde van godsdienstig vormingsonderwijs in een seculiere context.

Warm welkom

Van Doleweerd is gepromoveerd theoloog. Op dit moment werkt hij als godsdienstdocent aan Driestar hogeschool. Hij zal zijn docentschap en zijn positie als associate lector combineren. Jan brengt veel ervaring en expertise mee. Hij draagt thema’s als pluriformiteit en inclusiviteit, volop actueel in de PC GVO-context, een warm hart toe en heeft ‘pionieren’ in het bloed zitten.

Wouter Knoester, coördinator van PC GVO, is blij met de benoeming van Van Doleweerd en heet hem vast een warm welkom. “Met dit lectoraat willen we PC GVO-docenten nog beter toerusten voor hun werk. Bij die toerusting moet aandacht zijn voor zowel bronnen als samenleving. Wij denken dat Jan met zijn ervaring, motivatie en kennis uitstekend in staat is om daarbij een sleutelrol te vervullen”, aldus Knoester.

Inbedding bij Driestar educatief

Het lectoraat krijgt een plek binnen het onderzoekscentrum van Driestar educatief. Rens Rottier, voorzitter van het college van bestuur, vindt dat het lectoraat bijdraagt aan de missie van Driestar educatief: “We willen dienstbaar zijn aan de wereld om ons heen. De opbrengsten van het lectoraat helpen ook bij het toerusten van onze studenten om in de samenleving als christen te participeren”. Rottier verwijst daarbij naar de diversiteit van de samenleving en het belang van het onderlinge gesprek.