Eerste Kamer ondersteunt bekostiging GVO en HVO

Eerste Kamer ondersteunt structurele bekostiging GVO en HVO

De Eerste Kamer boog zich op dinsdagmiddag 7 februari over het wetsvoorstel dat structurele bekostiging van het godsdienstig en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs voorstelt. Het wetsvoorstel werd in 1e en 2e termijn besproken. Een meerderheid van de Eerste Kamer ondersteunt dit voorstel, een initiatief  van de Tweede Kamerleden Loes Ypma (PvdA), Joël Voordewind (Christenunie) en Michel Rog (CDA).

 

ChristenUnie-senator Mirjam Bikker diende mede namens CDA, D66, GroenLinks, SGP en SP een motie in. Deze wordt voor de bespreking in de 3e termijn nog aangepast, maar beoogt de rechtspositie van docenten GVO en HVO op een gelijke wijze te regelen als die van docenten in het reguliere onderwijs, gedurende de overgangsperiode dat de uitwerking van de wet in een algemene maatregel van bestuur (AMVB) nog niet gereed is.

 

De indexering van de salarissen voor docenten GVO en HVO lijken gewaarborgd te zijn en het akkoord te hebben.  Er is nog geen duidelijkheid over het scheppen van mogelijkheden van een beperkte volumegroei van maximaal 2% per jaar, hoewel daarop werd aangedrongen.

 

Diverse senatoren merkten op dat dit onderwijs een toevoeging is voor de ouders die uit principe kiezen voor het openbaar onderwijs. Pijlman (D66) acht bekendheid hieraan te geven in de schoolgids dan ook absoluut nodig.

 

Senator Sini (PvdA) vroeg aandacht voor de rol van de inspectie. Hoe gaat die zich verhouden tot het Dienstencentrum GVO en HVO? Ypma gaf in een reactie hierop aan dat het inspectietoezicht terughoudend zal zijn. De inspectie is bevoegd elke plaats in de school te betreden. GVO en HVO vallen onder onderwijsactiviteiten, maar zal dit alleen nader onder de loep nemen als hier aanleiding toe is.

 

Volgende week, op dinsdag 14 februari wordt zowel over de motie als over het voorliggende wetsvoorstel gestemd.